برنامه ریزی راهبردی

 • بررسی صرفه‌ی اقدام به اقامه دعوا
 • انتخاب مرجع قضایی صحیح
 • بررسی مسائلی از قبیل اعلام عدم صلاحیت مرجع قضایی
 • برآورد هزینه‌های بالقوه مانند نیاز به استفاده از خدمات کارشناسی متخصصان
 • بررسی احتمال تامین ضمانت برای هزینه های طرف مقابل (در صورت بازنده شدن شاکی یا متهم)
 • بررسی چگونگی دریافت خسارت

خدمات دعاوی حقوقی

 • مصالحه بر اساس مذاکره و توافق
 • وکالت شاکی در کلیه سطوح قضایی
 • وکالت متهم در کلیه سطوح قضایی
 • دعاوی متقابل، اقامه دعوای یک متهم علیه متهم دیگر، و اقامه دعوا علیه شخص ثالث، در کلیه سطوح قضایی
 • دعاوی مربوط به قراردادها در حوزه‌های مختلف قضایی
 • ثبت احکام دادگاههای خارج از حوزه انتاریو
 • ثبت رسمی دعوای حقوقی در پرونده اموال و املاک