• شامل موارد زیر:

  • ثبت شرکتها (در سطح فدرال و استانی)
  • مشارکت عادی و مشارکت با مسئولیت محدود
  • انواع اساس نامه، نظام نامه و آیین نامه‌های داخلی
  • تهیه و تنظیم توافق نامه‌های مربوط به مشارکت و سهامداران
  • ثبت اسامی تجاری، علائم تجاری و دامنه وب سایت
  • قراردادهای مربوط به حفظ امور محرمانه و عدم رقابت
  • قراردادهای مربوط به مشاوره و استخدام
  • تهیه و تنظیم خط‌ مشی و سیاست گذاری‌ شرکت‌ها در راستای قوانین حقوق بشر، قوانین استخدامی، ایمنی و بهداشت و مقررات دیگر
  • رعایت مقررات در خصوص اصناف مختلف
  • انجام مذاکرات و تهیه پیش‌ نویس اجاره نامه‌های تجاری
  • خرید و فروش شرکت‌های تجاری
  • قراردادهای واگذاری امتیاز فعالیت تجاری (Franchise)